Vår praktikant Maja Gustafsson fortsätter att rapportera från förundersökningarna i centrala Uddevalla:

Något högre upp längs Bäveån har ett nytt schakt grävts. Här fanns rester av brädor, antagligen i ek. Bränderna som härjat i staden under historien är mycket påtagliga i arkeologin. I alla schakt vi grävt syns åtminstone ett brandlager. Översta bilden visar bränt trä och spår av bränderna. Bilden nedan visar en tegelsten med handavtryck. 

Schakt vid Bäveån som visar brandlager                                         Tegelsten med handavtryck

Vi har också grävt ett schakt i kvarteret Åberg där den gamla järnaffären en gång stod. Här syns tydliga brandlager från både år 1806 och längre ner från år 1690. Bilden visar en bräda som kan ha varit en del av en plank-brygga som synts under tidigare arkeologiska undersökningar i samma område. 

Del av plankbrygga i kv Åberg

 

 

Annonser

Nya titthål in i Uddevallas äldsta historia

Under några veckor i september gör vi arkeologiska förundersökningar mitt i centrala Uddevalla kring Bäveån. Vår praktikant Maja Gustafsson är med och rapporterar från grävningen:

Detta är torsdagens resultat från den södra sidan av Hamngatan. Schaktets nedre sida, på bilden, visar en väg från 1700-talet med en ränna som leder ner till ån och den övre delen visar vad som troligtvis är en tidigare väg från 1600-talet. Trasiga kritpipor och keramikskärvor fanns i lagren.cof

 

Marstrands franciskanerkonvent

öppningsbild

Efter mycket funderande och planerande så kom vi slutligen till skott med årets arkeologiska upptäckt. Under en vecka i maj lyckades vi slutligen finna Marstrands kloster, denna byggnad som har varit försvunnen under en Herrens många år. För vår del började resan mot upptäckten med en markradarundersökning 2014 inom den gamla kyrkogården bredvid kyrkan. Resultatet visade en nog så tydlig rektangulär stenbyggnad som ligger parallellt med kyrkan (bild 1).

bild1

Bild 1. Den lilafärgade bildmosaiken är data från en markradarundersökning. Den fungerar lite som en röntgen, och visar större strukturer under marknivån. Inom den röda markeringen kan man se en tydlig rektangulär struktur som visade sig vara grundmuren till en stor stenbyggnad.

Med grävmaskin på plats tog vi oss först an det nordvästra hörnet av byggnaden. Redan efter ett par tag med grävskopan började det komma fram kalkbruk och strax därefter fann vi en mur, endast en knapp halvmeter under gräset. Det visade sig mycket riktigt vara den mur som markradarn visat, fast med större dimensioner än vad vi ens vågat hoppats på (bild 2). Muren är hela 1,6 meter bred och är uppbyggd av stora tuktade stenar, med jämna ytter- och innersidor. Murens fyllning består av mindre sten och kalkbruk, och dess bevarade höjd varierar men är runt 1,7 meter i genomsnitt.

bild2

Bild 2. Byggnadens nordvästra hörn är här framtagen. Eirik står inne i byggnaden och gräver sig ned till grundläggningen. 

Klicka på länken och se schaktet i 360°

Vi kunde snart även konstatera byggnadens sydvästra hörn, vilket därmed bestämde byggnadens bredd. Nästa titthål gjordes nere vid kyrkogårdsmuren mot öst. Och som vi mycket riktigt hade trott så är kyrkogårdsmuren byggd ovanpå klosterbyggnadens östra gavel. Slutligen tog vi upp ett längre schakt längs klosterbyggnadens nordöstra sida (bild 3). Vi ville med detta försöka se om det fanns lämningar efter en östra länga på klosteranläggningen. Dessvärre fanns det inget som kunde styrka ett sådant antagande.

bild4

Bild 3. Byggnadens nordöstra långsida. Bilden är tagen från kyrkogårdsmuren och med vy mot väst, in mot gamla kyrkogården. I schaktet ser man murens utsida vars bevarade höjd är ca 1,5 m.

Klicka på länken och se schaktet i 360°

En första summering av vår vecka på Marstrand säger att vi har knäckt en historik nöt. Byggnaden vi funnit finns inte med på några av de historiska stadsplanerna, vilket underförstått betyder att byggnaden är medeltida. På den äldsta stadsplanen, från år 1669, anges ytan som kyrkogård och saknar byggnader. Murarna som vi har hittat utgör en massiv stenbyggnad som är 34 meter lång och 12 meter bred, orienterad i öst-västlig riktning (bild 4). Byggnadens grundplan har de facto varit större än den befintliga sockenkyrkan, frånräknat tornet som är efterreformatoriskt. Med en sådan bjässe till hands kan vi skruva en hel del på Marstrands medeltida historieskrivning.

bild 6

Bild 4. En schaktplan som visar de grundmurar (grå) vi har påträffat. Den röda rektangeln är byggnadens förmodade utsträckning. 

Nu står många fler frågor på lut. Bland annat kan man undra om klosteranläggningen har varit kringbyggd. Har vi då även en östra och västra länga? Kan vi förvänta oss omfattande brukningslager och byggnadsdetaljer vid en fortsatt undersökning av den påträffade södra längan? Även om vi har tagit upp en minimal yta hittills så antyder den skrala mängden fynd att områdets användning som kyrkogård har gått hårt åt den medeltida marknivån. En klenod är emellertid en skärva av ett målat fönsterglas, i tillverkningsteknik och med motiv som grovt kan dateras till perioden 1350-1525. Fler insikter gör sig säkert gällande i takt med att vi studerar dokumentationen. Förhoppningsvis är detta starten på en större studie som låter höra av sig framöver.

Denna undersökning har varit ett samarbete mellan Bohusläns museum och Marstrands hembygdsförening, och har möjliggjorts tack vare Torsby pastorat och inte minst Torsten Söderbergs stiftelse. I projektgruppen ingår även Christer Andersson, vars markradarundersökning och kunskap om klosteranläggningar har varit en grundförutsättning. I samband med undersökningen vecka 22 utfördes visningar för samtliga elever på Marstrands grundskola, totalt 84 elever, samt allmänna visningar med cirka 250 besökare. Vi är överväldigade av detta intresse och hoppas snart igen kunna möta upp er nyfikenhet kring Marstrands historia.

För Bohusläns museum

Eirik Johansson och Thomas Bergstrand

Marstrands kloster 1

Upperuds bruk och den eviga kraften

20170403_090951

I Upperud finns arvet efter Dalslands äldsta och största järnbruk. Den ständiga konstanten i denna typ av tidigmodern industri var tillgången till en aldrig sinande energi i form av vattenkraft. Sågar och kvarnar, med rötter i medeltid, avlöstes under 1600- och 1700-talen av de storskaliga stångjärnsbruken, initierade av framför allt en stor europeisk efterfrågan. I den ständiga jakten på vattenenergi och milsvida skogar att göra träkol av, växte bruken upp längs den långa Upperudälvens många forsar. Verksamheten vid Upperuds bruk nådde sin största omfattning under 1840-talet, var efter den hårdnande europeiska konkurrensen började ta sin tull.  Bruket bytte fot flera gånger, för att parera förlust mot lönsamhet i annan typ av produktion. Man drev över tid både manufakturbruk, träsliperi (pappersmassa), tegelbruk och sågverk. Därtill fanns ett rederi vars fartyg trafikerade Vänern och Göta älv med som mest ett dussintal fartyg. 1871 upphörde stångjärnsproduktionen vid Upperud, varefter träsliperiet tar över. Först på 1950-talet upphör även denna verksamhet och med detta avslutas brukets epok som industri.

20170405_102937

Herrgården på Upperuds bruk, uppförd 1794.

DSC_5954

Järnmagasinet i direkt anslutning till hamnen, där inkommande tackjärn och utgående stångjärn förvarades.

En del av förklaringen till de feta åren låg i Upperuds geografiska placering; på tröskeln till Upperudälvens nedersta fors ut i Vänern. Vänern, norra Europas största innanhav och en logistisk dröm då som nu. Bruken och malmgruvorna kring Vänern bildade en kedja med energi, råvaror, halv- och helfabrikat som sammanlänkades av sjöfarten. Slutprodukterna skeppades sedan ned för Göta älv till Göteborg, för vidare avsalu ut i vida världen. Aldrig förr och aldrig senare har Dalsland varit en så stor del av Europa som under järnbruksepoken.

DSC_5884

Den stora grundmuren efter Upperuds sågverk på norra sidan av forsen.

Upperuds bruksmiljö är än idag sällsamt välbevarad, och förtjänar sin utnämning som riksintresse för kulturmiljön. De mest imposanta byggnaderna är herrgården, smedbostäderna och järnmagasinet, alla uppförda under andra hälften av 1700-talet. Men det finns mer. Med anledning av planerat underhållsarbete på den moderna kraftverksdammen, som ägs och drivs av Vattenfall, uppmärksammades under 2016 byggnadslämningar efter brukets avrivna vattensåg på norra sidan av fallet. Vi vet utifrån skriftliga handlingar att bruket uppförde en såg redan vid dess etablering under sent 1600-tal, och att den utrustades som en av landets första finbladiga såg under mitten av 1700-talet. Sågverket överlevde till och med brukets övriga verksamheter, och lades ned först på 1960-talet. Det antikvariskt intressanta i sammanhanget är att grundmurarna till själva sågbyggnaden i stort synes ha varit desamma sedan lång tid tillbaka.

Den långa platskontinuiteten och frågor gällande eventuella lämningar under mark var anledning för en arkeologisk förundersökning, som Bohusläns museum utförde under april i år. Vårt fokus låg framförallt på att avgränsa byggnadslämningen gentemot det planerade underhållsarbetet med dammvallen, och försöka fastställa byggnadsfaser i murverken. Schaktningar, inmätningar och många gigabyte med bilder har givit oss en stor mängd dokumentation med vilken vi bättre ska förstå sågverkets historia och dess roll i bruksmiljön. I väntan på att våra slutsatser är färdiga i rapportform kan vi visa upp en 3D-fotomodell över lämningen. Den är uppbyggd av nästan 900 bilder och tar fram det bästa i VR-tekniken. Ta sedan steget ut i verkligheten och besök Upperud. Det är ett stort stycke sverigehistoria.

För Bohusläns museum

Thomas Bergstrand

En allians ristad i sten

401i-j

Allianssköldarna. Foto: Linnea Nordell

Vi återvänder till Hamnholmarna och de maritima ristningarna. Vi ska titta lite närmare på de senast upptäckta adelssköldarna. De påträffades år 2012 av Bohusläns museums mångårige medarbetare Lars-Erik Hammar och ligger på en bergsknalle vid sidan av den s.k. sköldhällen. Dessa sköldar hör till de yngsta av Hamnholmarnas heraldiska sköldar och har troligen ristats under decennierna kring 1500-talets mitt. De är tydligt påverkade av renässansens stilideal, vilket bland annat syns genom att hjälmen är avbildad ovanför sköldarna, istället för över ena hörnet, som var vanligt under medeltiden. De står tillsammans som ett par och utgör vad som brukar kallas för allianssköldar, som oftast representerade en äktenskapsallians. Allianssköldar avbildades enligt vissa regler, som efterföljdes i olika hög grad. En viktig regel var dock att kvinnans sköld alltid avbildades till höger och mannens alltid till vänster från betraktaren sett. Därför kan vi sluta oss till att kvinnans sköld är den med den diagonala delningen, mannens har en tvärbalk och deras äktenskap bör ha ingåtts som tidigast under den första halvan av 1500-talet.

Det fanns förstås många släkter med sköldar som dessa, men där färgerna eller annan utsmyckning varierat. Många av släkterna kan dock räknas bort, eftersom de dött ut före 1500-talet eller att det saknas en passande äktenskapsallians vid rätt tillfälle. Därför kan vi sluta oss till att kvinnoskölden kan tillhöra släkten Banner (Høeg) och mansskölden släkten Krabbe af Østergaard. Båda släkterna var uradel från Jylland.

Det finns två kända äktenskap mellan släkterna Banner (Høeg) och Krabbe af Østergaard, som skulle kunna vara aktuella. Det ena är mellan Magdalene Eriksdatter Banner (ca 1520-1597) och Iver Krabbe af Østergaard (ca 1510-1561). När de gifte sig är inte känt, men troligen under 1530-talet eller början av 1540-talet. Paret tillhörde den jordägande adeln och Danmarks översta skikt. Magdalene satt som länsman över ett jylländskt län under 12 år efter sin makes död 1561. Hon stod också för uppbyggnaden av sätesgården Krabbesholm på nordvästra Jylland och hon fick 1564 tillåtelse att hämta ektimmer från Bohuslän till sina byggnationer. Magdalene var kusin med Henrik Krummediges fru Anne Rud och hon var bördig från ätter som Rosenkrantz och Thott. Iver Krabbe var slotts- och länsherre och danskt riksråd, något som han hade gemensamt med personer ur de flesta adliga släkter, som vi tror finns representerade på Hamnholmarna.

IMG_1570

Allianssköldarna beskrivs av Linnea Nordell vid dokumentationen år 2014. Foto: Lars Strid, Vitlycke museum.

Det andra aktuella äktenskapet mellan dessa släkter ingicks 1590 mellan Elisabeth Justdatter Høeg (Banner) och Christian Krabbe af Østergaard. Om detta par är inte lika mycket känt. Båda hade gemensamma anfäder med Magdalene och Iver, och var släkt med de flesta av de adelsätter, som är aktuella för adelssköldarna. Paret var också jordägande adel, men enligt uppgift var Christian så skuldtyngd under slutet av sitt liv, att han fick överlämna vissa av godsen till sina kreditorer. Elisabeth, som dog omkring 1593, sades vara drottningens förtrogna och Christian befann sig vid något tillfälle på resa med kungen. Deras äktenskap varade inte länge, på grund av Elisabeths bortgång.

Det som talar för att sköldarna hör till det förstnämnda paret, Magdalene och Iver, är att sköldarnas utseende och form stämmer överens med de stilideal, som slagit igenom vid den tid, då paret gifte sig. De var gifta i omkring 20 år, till skillnad från Elisabeth och Christian, som hade ett kort äktenskap. Paret rörde sig i Danmark-Norges översta politiska skikt och var på olika vis släkt med eller associerade med flera av ätterna som kan vara representerade på Hamnholmarna, bland annat Krummedige, Rosenkrantz och Thott.

Sedan Bohusläns museums projekt startade år 2014, har vår förståelse för Hamnholmarnas adelssköldar ökat, men samtidigt hopar sig ännu fler frågor. Vad var syftet med att rista sköldarna? Vilka personer döljer sig bakom de mer anonyma sköldarna? Varför var de på resa? Kan vi få reda på mer om Magdalene och Iver och om det verkligen är deras allianssköldar? Fortsättning följer…

Linnea Nordell

Danska adelssköldar på bohuslänska hällar

IMG_9000

Sköldhällen dokumenteras av Lars Strid, Vitlycke museum.

För 25 år sedan upptäcktes åtta ristade heraldiska sköldar från senmedeltiden på klipporna vid en av Bohusläns viktigaste naturhamnar: Hamnholmarna utanför Hamburgsund. Hamnholmarna ståtar med många hundra ristningar, fördelat på öarna Hamnholmen och Skutholmen, som omsluter en skyddad naturlig hamnbassäng. De flesta ristningarna utgörs av bomärken, initialer och årtal, ristade under en period från 1500-talets mitt till slutet av 1600-talet. Att det fanns många ristade sköldar med bomärken och initialer var känt sedan tidigare, men de här sköldarna var speciella. Det rörde sig om heraldiska sköldar, som var symboler för gamla adelsätter med rötter i medeltiden. Fyndet var unikt för Bohuslän och det gjordes vissa efterforskningar kring vilka adelssläkter sköldarna kunde tillhöra. Arbetet gick trögt, eftersom sköldarnas färgsättning inte var känd och det var svårt att knyta de olika sköldarna till enskilda släkter.

Alltsedan Bohusläns museum påbörjade ett dokumentationsprojekt kring Hamnholmarnas ristningar för några år sedan har nyfikenheten ökat. Ett nyfynd av ytterligare två sköldar år 2012 gav nyfikenheten en extra knuff och nu har vi kommit en bra bit närmare identifikationen av de äldsta sköldarna. Spåren leder oss till gamla adelssläkter med säten i Danmark, Norge, norra Tyskland och Skåne.

En närmare titt på sköldarna

Adelssköldarna ligger på Skutholmen, lite vid sidan av de andra ristningarna, i skydd av en bergsknalle. Sex sköldar finns ristade på en slät, vågrät häll, den s.k. sköldhällen, och ytterligare fyra finns ristade på bergsknallar runt omkring. Sköldarna kan generellt dateras till andra halvan av 1400-talet och första halvan av 1500-talet, med tyngdpunkt på tiden kring år 1500. Formerna på själva sköldarna, samt hjälmarna och deras placering över sköldarna talar för detta. Vi ska nu titta närmare på sex av sköldarna.

401aEn av de förmodat äldsta adelssköldarna på Hamnholmarna är denna tvådelade sköld, som ligger för sig själv på en liten avsats. Många släkter har fört liknande sköldar, så än så länge är det inte möjligt att knyta den till en särskild släkt. Släkterna Rönnow, Has, Rantzau och Passow kan komma på fråga. De var släkter med rötter i nordtyska Schleswig-Holstein, som var mycket involverade i dansk politik under slutet av 1400-talet.

På sköldhällen finns två sköldar, som eventuellt ristades vid samma tillfälle. Båda sköldarna är prydda med hjälmar med horn och fladdrande hjälmtäcken. Den övre är indelad i flikar eller tänder. Här rör det sig antingen om den skånska släkten Ulfstand, med säte på bl.a. Glimmingehus, eller om den danska släkten Grubbe. Det som talar för ätten Ulfstand är att flikarna brukar avbildas något annorlunda på ätten Grubbes sköld. Den nedre tillhör sannolikt släkten Ravensberg, en själländsk adelsätt, som stod den danska kronan nära. I källorna avbildas släktens sköld både som den ser ut på Hamnholmarna och i spegelvänd form. Hornens utseende tyder också på att det är släkten Ravensbergs sköld.

401c-d

Två sköldar med hjälmar och hjälmtäcken. Ovan Ulfstand eller Grubbe, nedan Ravensberg.

Intill finns en fyrdelad sköld med en hattliknande hjälm och ett hjälmtäcke. Denna sköld kan ha tillhört släkten Thott, en adlig släkt med rötter i Skåne. Personer ur släkten Thott hade stor del i maktspelet mellan Sverige, Norge och Danmark under 1400- och början av 1500-talet.

Nästa sköld är avdelad på mitten med en schackruteindelad balk. För denna sköld kommer två jylländska släkter på fråga. Den ena är Friis af Haraldskær, den andra är Rosenkrantz. Precis som de andra släkterna i denna sammanställning hade dessa släkter stort inflytande på norsk-dansk politik och som satt med i danska och norska riksrådet. Under 1400-talet ägde Henrik Friis af Haraldskær Holma gård vid Gullmarsfjorden, som i början av 1500-talet ärvdes av hans son Engelbret. Om det är släkten Rosenkrantz, som avsågs med skölden på Hamnholmarna, så bör den vara ristad före 1524. Då tog ätten namnet Rosenkrantz och gjorde flera förändringar i vapensköldens utseende.

401g

De danska ätterna Friis av Haraldskaer och Rosenkrantz har möjligen samma ursprung och förde likadana sköldar fram till ca 1524.

Den sista sköldens bild föreställer ett träd med löv. Det rör sig troligen om ett lindträd, och skölden är med stor sannolikhet släkten Krummediges. Släkten hade sina rötter i Holstein i Nordtyskland, men kom att få en dansk-norsk förgrening. Hartvig Krummedige (död omkring 1476) och i synnerhet hans son Henrik Krummedige (ca 1463-1530) fick en stor påverkan på Bohuslän vid den här tiden. Hartvig var länsherre i Norge och byggde upp ett stort jordegendomsinnehav i både Norge och Bohuslän, som han lämnade till sonen Henrik i arv. Henrik fortsatte förvärvet av egendomar i Norge, Bohuslän och Danmark, satt i både det danska och norska riksrådet och var länsherre på bl.a. Bohus fästning 1489-1503. Han var överhuvud för den danska flottan på 1510-talet och bedrev utrikeshandel med egna skepp. Även om vi inte med säkerhet kan säga vilken Krummedige som låtit rista denna sköld, så ligger det nära till hands att tro att det är Henrik eller möjligen Hartvig. Även om Henrik inte bodde i Norge efter 1503, så reste han ofta dit av olika skäl. Den sista resan skedde så sent som 1529, året innan han dog.

401h

Skölden med ett lindträd tillhör förmodligen ätten Krummedige.

Varför ristades sköldarna?

Den skyddade naturhamnen var en av flera hamnar utmed Bohuskusten, som nyttjades av skepp på resa mellan Danmark och Norge eller mellan Östersjöns hansestäder och Norge. Skeppen var alltså inte nödvändigtvis på väg till Bohuslän, utan använde snarare Hamnholmarna som natt- eller skyddshamn på sin resa längs kusten till eller från det som idag är Norge. Adelspersoner i det översta samhällsskiktet var vid denna tid ofta på resa: tillsammans med kungen eller som kungens utsända, som en del av flottan i krig eller konflikt eller för att besöka sina förläningar eller gods. Många ur adeln bedrev också handel, likt Henrik Krummedige. Sköldarna är inte ett resultat av ett möte mellan flera adelspersoner vid ett och samma tillfälle, även om det inte kan uteslutas att några av sköldarna ristats samtidigt. De flesta adelssköldarna har alltså tillkommit under en längre period och är ett resultat av ett antal olika besök på platsen.

Utifrån den kunskap vi har idag är det rimligt att förutsätta att den dansk-norska adeln använde Hamnholmarna som transithamn under sina resor i olika ärenden. Slutet av 1400-talet och början av 1500-talet var en otroligt turbulent period i Norges, Danmarks och Sveriges politiska historia med en union stadd i upplösning, ett flertal uppror och kungar som avsätts och tillsätts. Släktrelationer och allianser av olika slag var mycket viktiga. Kanske är det detta som Hamnholmarnas sköldar speglar?

Nästa inlägg kommer att handla om de två sköldarna, som hittades 2012, och hur de tydligt visar betydelsen av allianser under denna tid.

Text och foton: Linnea Nordell

När kriget stod för dörren – spåren efter Tysklands invasion av Norge

ristning2.jpg

Ristningen vid Försvarsgården i Lysekil. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

I en lodrät berghäll i sluttningen bakom Försvarsgården på Stora Kyrkogatan i Lysekil finns ett ristat minnesmärke som har en lika märkvärdig som dramatisk historia. Ristningen – som på grund av bergets vittring är delvis ganska svårtydd – består av textraden 10.4.1940 ”Antares” 20 Soldaten von swedischen Kameraden gerettet, krönt av ett tyskt järnkors. Den utfördes som en tacksamhetsmarkering av tyska soldater som var internerade i Lysekil under några veckor våren 1940, efter att ha räddats från det torpederade transportfartyget Antares vid den tyska invasionen av Norge i april samma år.

Operation Weserübung

Det var den 9 april som den så kallade Operation Weserübung – Tysklands invasion av Danmark och Norge – inleddes. Bakgrunden till ockupationen av Norge var Tysklands behov av svensk järnmalm för sin inhemska stålproduktion. Järnmalmen skeppades vintertid ut från Narvik eftersom Luleå inte kunde brukas som utförselhamn när Bottenviken var islagd. Eftersom britterna gjorde vad de kunde för att störa transporterna var det av stor strategisk betydelse för Tyskland att säkra både denna och andra norska hamnar. En direkt avgörande faktor var den så kallade Altmark-affären i februari 1940, vilken visade att Tyskland inte kunde lita på att Norge förhöll sig neutralt.

Den tyska strategin vid invasionen gick ut på att få operationen att se ut som ett fredligt besättande av Danmark och Norge i syfte att ”skydda” de båda ländernas neutralitet. På grund av Storbritanniens sjömilitära dominans var hemlighållandet av operationsplanerna av största vikt. Därför hölls manskapet i örlogsflottan, armén och flygvapnet, liksom sjömännen på de civila transportfartyg som deltog i invasionen, ovetande om planerna in i det sista.

Torpederingar på svenskt vatten

I och med att de tyska invasionsplanerna sattes i verket kom en rad krigshändelser att utspela sig inte bara utanför Sveriges västkust, utan faktiskt också långt inne på svenskt territorialvatten. Redan den första dagen sänktes ett tyskt transportfartyg vid Tovas ungar utanför Lysekil. Det var det kollastade last- och passagerarångfartyget Amasis som föll offer för en torped avlossad från den brittiska ubåten Sunfish under befäl av Lt. Commander J.E. Slaughter. Förlisningsförloppet tog åtskilliga timmar vilket gjorde att besättningen tillsammans med den svenske lots som fanns ombord kunde gå i livbåtarna. Eftersom lotsutkiken i Lysekil hade observerat händelseförloppet skickades lotsbåten ut för att undsätta haveristen. Enligt officiella källor blev samtliga ur besättningen räddade. Det påstådda fyndet av ett människokranium vid dykningar på vrakplatsen i början av 1960-talet indikerar att detta kanhända inte är hela sanningen. Det har också spekulerats mycket i huruvida fartyget förutom kol även kan ha medfört krigsmateriel och kanske också soldater. I dagsläget saknas dock konkreta bevis för att så skulle ha varit fallet.

Amasis.jpg

S/S Amasis. Arkivfoto (fotograf okänd).

Det andra offret för Sunfishs torpeder var tyska lastångfartyget Antares, som sänktes väster om Härmanö kvällen efter Amasis-sänkningen, den 10 april. Till skillnad från Amasis vet man med säkerhet att Antares tillsammans med ett tiotal andra fartyg ingick i 1 Seetransportstaffel som skulle bistå med transport av soldater och krigsförnödenheter under invasionen. I lasten, som enligt de officiella listorna bestod av stenkol, fanns bland annat hästar, ammunition, stridsvagnar, lastbilar, terrängvagnar och motorcyklar. Vid torpederingen utbröt tumult ombord, och flera av fartygets livbåtar kapsejsade när man försökte sjösätta dem. Även denna gång kom lotsarna från Lysekil till undsättning. De lyckades rädda 20 soldater och 14 besättningsmän. Ett drygt 100-tal överlevande plockades också upp av ett par tyska minsvepare som förde dem vidare till Fredrikshamn. Det exakta antalet omkomna är oklart men bör ha uppgått till i varje fall ett par hundra. Det rapporteras att ett bälte av lik flöt omkring på olycksplatsen dagarna efter händelsen. På grund av vindförhållandena drev många av de drunknade iland på Jyllands ostkust.

antares.jpg

S/S Antares. Arkivfoto (fotograf okänd).

Krigsskådespelet på den svenska västkusten var inte över i och med sänkningarna av Amasis och Antares. Den 10 april, det vill säga samma dag som Antares torpederades, sänkte en annan brittisk ubåt, Triton, under befäl av en B.S. Watkins två tyska trupptransportfartyg ur 2 Seetransportstaffel utanför Marstrand: ångfartygen Wigbert och Friedenau. I tillägg sänktes också V1507, ett ombyggt valfångstfartyg som ingick i 15 Vorpostflottille. Med fartygen i djupet följde inte mindre än 900 soldater och besättningsmän. Några dagar senare, den 14 april, sänkte Sunfish ytterligare ett tyskt fartyg väster om Marstrand, det före detta fraktångfartyget Oldenburg som vid tidpunkten tjänstgjorde som hjälpfartyg för ubåtar under beteckningen Schiff 35.

Storpolitisk lokalhistoria

För Lysekilsbornas del blev torpederingarna av Amasis och Antares en brutal påminnelse om det uppblossande storkriget som med full kraft drabbade våra nordiska grannländer. Man ska minnas att det vid denna tidpunkt fortfarande var oklart om också Sverige skulle dras in i kriget. Att de dramatiska händelserna för en lång tid skulle komma att sätta sin prägel på den lilla kustkommunen är därför kanske inte så förvånande. De skeppsbrutna från Amasis sattes i land i Lysekil på kvällen den 9 april inför ett stort antal församlade stadsbor. Ett dygn senare var det de överlevande från Antares tur. Besättningen från Amasis inkvarterades på ett av stadens pensionat medan de överlevande från Antares blev inhysta i det gamla skolköket på Stora Kyrkogatan, nuvarande Försvarsgården. För Lysekils dåvarande borgmästare Frans Orbell, som plötsligt hamnat i den storpolitiska hetluften, innebar det inträffade en svår diplomatisk balansakt. Man får förmoda att han drog en lättnandets suck när de internerade efter en tid sändes tillbaka hem till Tyskland.

försvarsgården.jpg

Försvarsgården på Stora Kyrkogatan i Lysekil kommer inom kort att rivas för att lämna plats åt nya bostadsrättslägenheter. Minnesristningen finns i berget som skymtar strax bakom huset. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Historien om Amasis och Antares fick förnyad aktualitet i början av 1960-talet då vraken efter de båda fartygen med några få års mellanrum återfanns av sportdykare med anknytning till Lysekil. Upptäckterna resulterade i en mängd tidningsskriverier och nyhetsinslag, och båda vraken blev snabbt populära dykmål för sportdykare från hela landet. I senare tid har journalisten och Lysekilsbon Terje Fredh gjort en viktig insats med att samla material och uppteckna berättelser från händelserna i april 1940. Trots detta är det fortfarande relativt okänt bland allmänheten att civilflaggade tyska fartyg – fullastade med soldater och krigsmateriel och i strid med gällande krigslagar – utnyttjade svenskt farvatten i samband med invasionen av Norge. Att regelrätta krigshandlingar ägde rum mellan de stridande parterna långt inne på svenskt territorialvatten, med hundratals dödsoffer som följd, verkar också vara ett okänt faktum för många.

Minnesristningen vid Försvarsgården har därigenom en viktig funktion att fylla. Den kan hjälpa oss att minnas den gången för snart 80 år sedan, då kriget bokstavligen stod för dörren och vi från åskådarplats kunde bevittna hur två av våra grannländer ockuperades av främmande makt. Om man bortser från vraken på havsbottnen, som ju endast är tillgängliga för ett litet fåtal avancerade sportdykare, så utgör den ett av få påtagliga spår i landskapet efter detta dramatiska skeende i vår samtidshistoria. Den tjänar också som en illustration av den svenska samlingsregeringens svåra överväganden under krigsåren, och inte minst den moraliskt många gånger tveksamma och i efterhand hårt kritiserade eftergiftspolitiken mot Tyskland. När nu nybyggnation av bostadsrättslägenheter planeras på den aktuella fastigheten (http://www.lysekilsposten.se/artikel/bygger-16-nya-bostadsratter-vid-stora-kyrkogatan/) är det därför viktigt att detta historiska minnesmärke bevaras åt eftervärlden.

Lästips: Fredh, T. Det hände i väst. Händelser från Bohuskusten under beredskapsåren 1939–1945. Utgiven på eget förlag. Lysekil.