Arkeologiska undersökningar

Planerar ni en byggnation i anslutning till fornlämning? Vi är en professionell aktör med lång och bred erfarenhet inom uppdragsarkeologi. Vi utför alla typer av arkeologiska undersökningar. Smidigt och kostnadseffektivt lotsar vi er genom alla stadier av er planeringsprocess, utifrån ett fornlämningsperspektiv.

Arkeologiska undersökningar

I takt med att samhället utvecklas och bebyggelsen förändras kommer vi förr eller senare i beröring med spår och lämningar efter förhistoriska människors bosättningar och verksamheter, dvs fornlämningar. I första hand ska de bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan att bevara eller bebygga. Länsstyrelsen gör då en avvägning mellan byggprojektets betydelse och fornlämningens bevarandevärde. Om nyttan med byggprojektet anses överstiga värdet av att bevara fornlämningen, kan länsstyrelsen besluta om att fornlämningen ska tas bort.

Men först krävs att fornlämningen undersöks och dokumenteras, så att kunskapen om lämningen tas tillvara inför framtiden. Med andra ord kan länsstyrelsen besluta att en arkeologisk undersökning ska ske. Denna undersökning sker i olika steg, beroende på vad som tidigare finns känt om platsen där byggnationen är planerad. Nedan kan du läsa mer om de olika stegen i en arkeologisk undersökningsprocess.

Arkeologisk utredning

En arkeologisk utredning görs för att ta reda på om det finns några okända fornlämningar i det område som ska bebyggas. Utredningen inleds med kart- och arkivstudier och följs av en inventering i fält där arkeologen letar efter platser som kan ha varit lämpliga för bosättning eller annan verksamhet under förhistorisk tid. Om någon sådan plats påträffas grävs ett antal sökschakt med maskin för att konstatera om det finns några fornlämningar som ligger dolda under markytan. Om en fornlämning upptäcks avbryts utredningen och schakten återfylls. Påträffade anläggningar anmäls till fornminnesregistret. Resultaten från utredningen används som planeringsunderlag för länsstyrelsen och uppdragsgivaren.

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte

I vissa fall kan en exploatering anpassas till en närliggande fornlämning på så vis att den planerade byggnationen placeras så att fornlämningen delvis eller helt och hållet undviks. För att kunna rätta byggnationen efter fornlämningen behöver man känna till fornlämningens storlek och utbredning. För detta ändamål görs en förundersökning i avgränsande syfte. Undersökningen utförs med hjälp av en grävmaskin som öppnar upp schakt i jorden. Arkeologer övervakar arbetet och förlägger schakten så att lämningens avgränsning blir konstaterad. När fornlämningens gränser är klargjorda avslutas undersökningen och schakten fylls igen. Resultaten från undersökningen utgör planeringsunderlag för länsstyrelsen och uppdragsgivaren.

Arkeologisk förundersökning

Ibland går det inte att undvika att byggplaner kommer att påverka en fornlämning. Då krävs ett djupare kunskapsunderlag om fornlämningen innan den slutligen tas bort. En arkeologisk förundersökning är omfattande och har som ändamål att förse länsstyrelsen med grundliga fakta om lämningens storlek, läge, ålder och slag och vetenskapliga potential. Arkeologerna tar upp ett flertal schakt med maskin och gräver ut vissa delar av fornlämningen. Resultaten av förundersökningen används som underlag för länsstyrelsens planering inför slutundersökningen.

Arkeologisk slutundersökning (särskild arkeologisk undersökning)

En arkeologisk slutundersökning är det sista steget i undersökningsprocessen. Den syftar till att ta tillvara så mycket kunskap och information som möjligt om fornlämningen och om de människor som levt på platsen innan allt försvinner för all framtid. Slutundersökningen innebär att hela fornlämningen, eller den del av lämningen som berörs av det planerade byggföretaget, undersöks, dokumenteras, tolkas och grävs bort. Fynd samlas in och registreras och konserveras vid behov.  Prover från anläggningar tas för att analyseras. Slutundersökningar omfattar också ofta visningar för allmänheten och kan också utmynna i böcker eller utställningar.

Annonser