Marstrands franciskanerkonvent

öppningsbild

Efter mycket funderande och planerande så kom vi slutligen till skott med årets arkeologiska upptäckt. Under en vecka i maj lyckades vi slutligen finna Marstrands kloster, denna byggnad som har varit försvunnen under en Herrens många år. För vår del började resan mot upptäckten med en markradarundersökning 2014 inom den gamla kyrkogården bredvid kyrkan. Resultatet visade en nog så tydlig rektangulär stenbyggnad som ligger parallellt med kyrkan (bild 1).

bild1

Bild 1. Den lilafärgade bildmosaiken är data från en markradarundersökning. Den fungerar lite som en röntgen, och visar större strukturer under marknivån. Inom den röda markeringen kan man se en tydlig rektangulär struktur som visade sig vara grundmuren till en stor stenbyggnad.

Med grävmaskin på plats tog vi oss först an det nordvästra hörnet av byggnaden. Redan efter ett par tag med grävskopan började det komma fram kalkbruk och strax därefter fann vi en mur, endast en knapp halvmeter under gräset. Det visade sig mycket riktigt vara den mur som markradarn visat, fast med större dimensioner än vad vi ens vågat hoppats på (bild 2). Muren är hela 1,6 meter bred och är uppbyggd av stora tuktade stenar, med jämna ytter- och innersidor. Murens fyllning består av mindre sten och kalkbruk, och dess bevarade höjd varierar men är runt 1,7 meter i genomsnitt.

bild2

Bild 2. Byggnadens nordvästra hörn är här framtagen. Eirik står inne i byggnaden och gräver sig ned till grundläggningen. 

Klicka på länken och se schaktet i 360°

Vi kunde snart även konstatera byggnadens sydvästra hörn, vilket därmed bestämde byggnadens bredd. Nästa titthål gjordes nere vid kyrkogårdsmuren mot öst. Och som vi mycket riktigt hade trott så är kyrkogårdsmuren byggd ovanpå klosterbyggnadens östra gavel. Slutligen tog vi upp ett längre schakt längs klosterbyggnadens nordöstra sida (bild 3). Vi ville med detta försöka se om det fanns lämningar efter en östra länga på klosteranläggningen. Dessvärre fanns det inget som kunde styrka ett sådant antagande.

bild4

Bild 3. Byggnadens nordöstra långsida. Bilden är tagen från kyrkogårdsmuren och med vy mot väst, in mot gamla kyrkogården. I schaktet ser man murens utsida vars bevarade höjd är ca 1,5 m.

Klicka på länken och se schaktet i 360°

En första summering av vår vecka på Marstrand säger att vi har knäckt en historik nöt. Byggnaden vi funnit finns inte med på några av de historiska stadsplanerna, vilket underförstått betyder att byggnaden är medeltida. På den äldsta stadsplanen, från år 1669, anges ytan som kyrkogård och saknar byggnader. Murarna som vi har hittat utgör en massiv stenbyggnad som är 34 meter lång och 12 meter bred, orienterad i öst-västlig riktning (bild 4). Byggnadens grundplan har de facto varit större än den befintliga sockenkyrkan, frånräknat tornet som är efterreformatoriskt. Med en sådan bjässe till hands kan vi skruva en hel del på Marstrands medeltida historieskrivning.

bild 6

Bild 4. En schaktplan som visar de grundmurar (grå) vi har påträffat. Den röda rektangeln är byggnadens förmodade utsträckning. 

Nu står många fler frågor på lut. Bland annat kan man undra om klosteranläggningen har varit kringbyggd. Har vi då även en östra och västra länga? Kan vi förvänta oss omfattande brukningslager och byggnadsdetaljer vid en fortsatt undersökning av den påträffade södra längan? Även om vi har tagit upp en minimal yta hittills så antyder den skrala mängden fynd att områdets användning som kyrkogård har gått hårt åt den medeltida marknivån. En klenod är emellertid en skärva av ett målat fönsterglas, i tillverkningsteknik och med motiv som grovt kan dateras till perioden 1350-1525. Fler insikter gör sig säkert gällande i takt med att vi studerar dokumentationen. Förhoppningsvis är detta starten på en större studie som låter höra av sig framöver.

Denna undersökning har varit ett samarbete mellan Bohusläns museum och Marstrands hembygdsförening, och har möjliggjorts tack vare Torsby pastorat och inte minst Torsten Söderbergs stiftelse. I projektgruppen ingår även Christer Andersson, vars markradarundersökning och kunskap om klosteranläggningar har varit en grundförutsättning. I samband med undersökningen vecka 22 utfördes visningar för samtliga elever på Marstrands grundskola, totalt 84 elever, samt allmänna visningar med cirka 250 besökare. Vi är överväldigade av detta intresse och hoppas snart igen kunna möta upp er nyfikenhet kring Marstrands historia.

För Bohusläns museum

Eirik Johansson och Thomas Bergstrand

Marstrands kloster 1