Välkommen ombord ett 1100-talsskepp!

Som vi tidigare har berättat om genomförde vi i höstas en provundersökning av det tidigmedeltida Korshamnsvraket vid Morups tånge, norr om Falkenberg. För närvarande arbetar vi med att sammanställa dokumentationen och analysresultaten från undersökningen i en skriftlig rapport till länsstyrelsen i Halland, vår uppdragsgivare. Rapporten kommer förstås också att finnas för nedladdning på Bohusläns museums hemsida. I väntan på att rapporten ska bli färdig vill vi här dela med oss av tre stycken 3D-modeller som visar vrakplatsen under olika skeden av undersökningen. Fotograferingen, liksom den efterföljande digitala bearbetningen, har utförts av marinarkeologen Anders Gutehall. Genom att klicka på bilderna nedan har du möjlighet att själv vrida och vända på modellerna. Du kan också zooma in i dem om det är något du skulle vilja titta närmare på. Så, välkommen att kliva ombord!

Den första modellen visar vrakplatsen innan undersökningen påbörjades. Som framgår var det inte särskilt mycket av skeppskonstruktionen som stack upp. Det enda som syns är ett antal tvärbalksändar samt några mindre, löst liggande träfragment.

 

Den andra modellen visar vårt provschakt efter första dagens grävning. Två tvärbalkar, så kallade bitebalkar, är delvis frilagda. Man ser också  två spantändar, lite av den överlappande klinkbordläggningen och en del av den balkvägare som balkarna har vilat på.

 

I den tredje och sista modellen, som visar det färdiggrävda schaktet, har mer av skrovsidan – inklusive två spant – frilagts. Man ser också tydligt att bitebalkarna har spår eller urtag för bottentiljor (en form av durk- eller däcksplankor) på ovansidan. I botten av schaktet kan man notera början på ett så kallat biteknä som sitter fastnaglat till den ena balken. Även den andra balken har haft ett sådant knä även om det inte syns på modellen. Knäna har fungerat som sammanhållande element mellan balk och skrovsida. I schaktbottnen syns en delvis frilagd balkvägare. Modellen visar också vår dränkbara pump och de plåtskivor som vi använde oss av för att förhindra att schaktet sandade igen. Trots den improviserade spontningen lyckades vi inte gräva oss hela vägen ned till kölen, vilket förstås var något av en besvikelse. En liten tröst i sammanhanget är att vraket ligger kvar på platsen, tillgängligt för framtida undersökningar!