I danska fotspår

Under senvintern fick jag förmånen att arbeta tillsammans med kollegorna på Vikingeskibsmuseet i Danmark. Som inga andra i världen sitter de på den samlade kompetensen vad gäller översvämmande förhistoriska boplatser. Och att vara en liten del i utforskningen av ytterligare boplatser är inget man lättvindigt tackar nej till.

Förutsättningarna för fenomenet översvämmande boplatser i Danmark, och inom delar av övriga Sydskandinavien, är att vad som en gång var torra land idag är havsbotten. Inom djupintervallet 4-5 meter och ned t o m 15-16 meter är förutsättningarna som bäst att hitta äldre strandzoner, och därmed spår efter mänsklig aktivitet såsom boplatser. Enkelt kan detta förklaras med hastigt stigande havsnivåer till följd av inlandsisen avsmältning, i kombination med en närmast obefintlig landhöjning för sagda geografiska område. Sedan årtionden tillbaka har danska arkeologer inventerat och undersökt en stor mängd boplatslämningar från främst de mesolitiska perioderna Maglemose, Kungemose och Ertebølle (perioden 9000-4000 år f Kr). Den kanske största behållningen med dessa lämningar är att bevaradeförhållandena för fynd av organiskt material är väldigt goda, vilket ger en mångfalt större förståelse för dåtidens jägar-samlarsamhällen.

Vid min sejour i danska vatten arbetar man med att, på uppdrag från Energinet.dk, utreda en kraftledningskorridor till en planerad vindkraftspark på Kriegers flak i södra Östersjön (www.energinet.dk). Fyllt utbyggd kommer elproduktionen från Kriegers flak totalt uppgå till ca 1 600 MW, vilket säger något om skalan. Landföringen av danska kraftkablar planeras till orten Rödvig på södra Själland. Som en del av miljöprövningen ansvarar Vikingeskibsmuseet för arkeologin, och på tur står nu att finna strandlinjerna från äldre stenålder och se i vilken mån det finns spår efter boplatser.

krieger_karta (1)

Grundområdet Kriegers flak i södra Östersjön där snart ett monstruös antal vindkraftverk snart ska byggas. In mot land, Rödvig, där bland annat arkeologi har utförs.

IMG_1993 (1)

Kollegorna Tine och Thomas inför dykning.

På grundlag av batymetrisk data och bottenbeskaffenhet rör sig arkeologen över bottnen och letar efter fynd som indikerar boplatslämningar. Detta görs i regel med provgropar och olika typer av sonder och sedimentborr. Som arbetsplattform används i detta sammanhang fartyget Fönix Supply med besättning. I linje med den höga professionaliteten utförs alla dykningar med navelsträng och varmvattensdräkt. Den senare är nära nog en förutsättning för att rationellt  kunna utföra denna typ av dykeriarbeten i våra kalla vatten. Vid skrivandets stund stångas vi mot ett tjurigt och blåsigt vinterväder som gör att arbetet går långsamt, och resultaten verka låta vänta på sig. Oavsett vilka fynd vi gör kommer jag ta med mig en bulk med erfarenheter hem, och hoppas kunna bidra med liknande upptäcker i svenska vatten framöver.

Thomas Bergstrand, arkeolog i förskingringen

Annonser