Rapport från huvudstaden

Under föregående höst utförde Bohusläns museum två uppdrag i centrala Stockholm. En marin utredning och en förundersökning, båda föranledda av en planerad fjärrkylaledning på havsbottnen mellan Norrström och Beckholmen. Rapporterna är nu färdiga och publicerade. Kanske finns det några där ute som också har intresse av att läsa dem? Nedan följer två korta abstracts.

Featured image

 

BM Rapport_2015-2.pdf

Utredningen omfattade ursprungligen ca 400 000 kvadratmeter havsbotten men blev vartefter reducerat med cirka ¾. Området mättes upp 2013 med bland annat side scansonar. Datat granskades av oss, vilket i slutändan resulterade i 14 sonarindikationer som besiktigades under oktober månad i fjol. Merparten visade sig bestå av recent skräp och naturformationer, medan några objekt är värda att nämna. Bland annat påträffades en fartygslämning i sundet mellan Skeppsholmen och Balsieholmen (bild 1). Lämningen är 18 meter långt och har sannolikt förlist till följd av en ödesdiger brand. Frågan är då hur gammalt det är. Dessvärre misslyckades den dendrokronologiska analysen. Arbetshypotesen är att fartyget härrör från en omfattande brand år 1822 som ödelade stora delar av Blasieholmen, och däribland även ett antal förtöjda fartyg. Ytterligare av intresse är en anläggning med pålar på östra sidan av Skeppsholmen (bild 2). Pålarna har vi satt i samband med det system av dykdalber och flytbommar som sedan åtminstone 1700-talet har omslutit örlogsstationen på Skeppsholmen.

Featured image

Bild 1. Fartygslämningen som påträffades under utredningen (tilfälligt id BM2014:45). Åt NO framträder även en vattenledning varpå en mindre recent eka ligger. Bild: Bohusläns museum.

Featured image

Bild 2. En anläggning med pålar öster om Skeppsholmen (tillfälligt id BM2014:46). Bild: Bohusläns museum.

Förundersökningen omfattade en del av fornlämning RAÄ Stockholm 103 (stadslager), närmre bestämt större delen av sundet mellan Skeppsholmen och Blasieholmen. Bottenområdet planeras att muddras inför ledningsförläggningen, vilket föranledde Länsstyrelsen att besluta om undersökning av stadslagret. Utöver att området tidigare var geofysiskt uppmätt gjordes en okulär avsökning med dykare, provgropsgrävning och kompletterande uppmätningar med scanning sonar. Sedan tidigare var lämningen efter den äldre Skeppsholmsbron känd, som ligger direkt öster om den befintliga. Förundersökningen resulterade emellertid i få fynd av stadslagerkaraktär. Bottenförhållandena är dock komplexa varför det finns fog att fundera på hur man fortsättningsvis bör ta sig an området.

/Thomas Bergstrand, Bohusläns museum

Annonser