Utgrävningar på Koön, Marstrand

Utgrävning av anläggning i strålkastarljus.

Utgrävning av anläggning i strålkastarljus.

Det står nu klart att vi har minst ett sjuttiotal anläggningar inom den nu berörda delen av Marstrand 110. För att få fram dessa har vi varit tvungna att schakta bort det massivt fyndbemängda kulturlagret med grävmaskin. Ett fåtal anläggningar är i nuläget under undersökning. De preliminära resultaten i och med detta är mycket intressanta, särskilt då en av anläggningarna kan visa sig vara en grav från mesolitisk tid! Att sådana är oerhört ovanliga behöver knappast påpekas. Vi har nu även funnit enstaka fragment av obrända ben på platsen, dock ännu inte i ovan nämnda anläggning. Tidigare har vi även funnit vad som tolkas vara en tandpärla inom området. Det är inte otänkbart att detta fynd ska kopplas samman med denna typ av aktiviteter inom området. Klart är att anläggningar och fynd av dessa slag ger ytterligare dimensioner till om hur platsen ska tolkas och varför människorna valt den till att börja med.

Sållningsarbete pågår.

Sållningsarbete pågår.

Under helgen slog dessvärre frost och tjäle till ordentligt. Detta innebär givetvis att undersökningarna går oändligt mycket långsammare än tidigare, i den mån det går att gräva alls. Förhoppningarna står nu till att vädret förmildras något under de närmaste dagarna, så att vi sett till rådande omständigheter kan avsluta undersökningen på ett någorlunda bra vis.

Av Joakim Åberg

Annonser