Utgrävningar på Koön, Marstrand

Bild 1. Stolprad

Bild 1. Stolprad

Efter tre dagars rens och avbaningsarbete, står det klart att vi nu har ett mycket stort antal anläggningar inom området, samtliga i en ren mesolitisk kontext. Förutom tidigare nämnda härdar och hyddkonstruktioner, har det nu (förutom ytterligare lämningar av liknande slag) även framkommit ett flertal gropar och stolphål. De senare kan mycket väl utgöra rester efter ett stolphus, något som är mycket ovanligt i dessa sammanhang! En än mer märklig konstruktion är en stolprad som är belägen intill och längs med bäcken inom en del av området (bild 1-2). Vad denna egentligen representerar vet vi ännu inte.

Bild 2. Stolprad

Bild 2. Stolprad

Undersökningar av enstaka anläggningar har påbörjats (bild 3). I dessa framkommer fynd av bland annat rikliga mängder flinta och bergart, men även fynd av brända ben och hasselnötskal påträffas i allt större grad. En av groparna, som innehåller mängder av avslagsmaterial av bergart, har tolkats som en avfallsgrop.

Bild 3. Undersökningar av enstaka anläggningar

Bild 3. Undersökningar av enstaka anläggningar

Det är uppenbart att potentialen vad gäller kunskapstillväxten utifrån materialet från denna fornlämning är mycket stor. Med tanke på antalet anläggningar och sett till hur komplexa flertalet av dessa faktiskt är, kommer vi emellertid endast kunna undersöka ett fåtal av dem. Denna kunskap kommer vi alltså inte att få möjlighet att ta till oss och använda oss inom den framtida mesolitiska forskningen.

Av Joakim Åberg

Annonser