Fortsättning av utgrävningar på Koön, Marstrand

Undersökningarna av stenåldersboplatsen Marstrand 110 fortsätter. Sedan förra veckan har bilden av den mycket intensivt nyttjade basboplatsen klarnat ytterligare.

Platsen utgörs som tidigare nämnts av en skyddad bäckdal. Utifrån kartunderlag som visar hur vattennivåerna stått under denna fas av jägarstenåldern så har läget varit ideellt belägen direkt väster och intill ett smalt sund (se bild) där vattnet varit betydligt lugnare än på andra delar av ön.

Detaljkarta_Blogg 2_version 1 (2)

Strandlinjenivån på Marstrand för 6 000 år sedan (efter SGU). Vi gräver inom den röda markeringen som under stenåldern låg precis intill ett lugnt sund.

Vi hittar mängder av fynd på boplatsen. Bland flintmaterialet kan bland annat fynden av hundratals mikrospån (skickligt slagna små flintstycken som används för tillverkning av redskap, till exempel pilspetsar) och ett stort antal flintskrapor nämnas. Alla fynd av slagen bergart vittnar om en omfattande redskapstillverkning, allt från stora noduler och slipstenar till små avslag och splitter finns av såväl bergart, flinta och kvarts. Även ett stort antal yxförarbeten och ´misslyckade´ yxor har vi rensat fram i dagarna, många av dem är näst intill färdiga kärnyxor av bergart. De färdiga och användardugliga yxorna har med största sannolikhet inte hamnat bland produktionsavfallet. Vi har däremot funnit en mycket fint retuscherad pil- eller spjutspets i materialet.

IMG_4221

Två förarbeten till kärnyxor i bergart som vi hittade idag.

Det förekommer två typer av bergart i materialet, diabas och amfibolit. Inom den del av området som vi nu väljer att prioritera framkommer den absoluta merparten av bergartsmaterialet i vad som tycks vara stora avfallsgropar. Vi har under pågående vecka börjat bana av fornlämningen med hjälp av maskin igen för att kunna hitta just anläggningar, fram tills nyligen har vi grävt rutor som vi sållat för att få en uppfattning om fyndspridning och tjockleken på de fyndförande lager som människor vistats i. De är på flera ställen över en halv meter tjocka och vittnar om en lång och intensiv bosättning.

Avbaningen ger mycket goda resultat, vi har efter endast en och en halv dag konstaterat flera stora anläggningar som utgörs av allt från härdar till hyddkonstruktioner från jägarstenåldern. Beklagligt nog kommer vi endast att hinna gräva fram och undersöka fragmentariskt få av dessa då den arkeologiska undersökningen utförs under mycket strama tidsramar.

IMG_2256

De mörkare, inringade, partierna är ett fåtal av de rester av härdar och hyddor som vi rensar fram med hjälp av grävmaskin.

I fyndväg har vi till och med hittat organiskt material så som brända ben och brända hasselnötskal i en av anläggningarna. Organiskt material förekommer sällan på så gamla stenåldersboplatser, men utgör en viktig del av vår förståelse av vår förhistoria vilket gör denna fornlämning extra speciell!

Av Clara Alfsdotter och Joakim Åberg

Annonser